Consell Procuradors Catalunya

MANIFEST INSTITUCIONAL DE LA PROCURA CATALANA EN DEFENSA I SUPORT DELS PROFESSIONALS QUE PRESTEN EL SERVEI DE REPRESENTACIÓ GRATUÏTA I DEL TORN D’OFICI

Descarregar/veure el document original

El Consell dels Il•lustres Col•legis de Procuradors de Catalunya, davant la situació del servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici, com a representant institucional dels Procuradors i Procuradores de Catalunya,

MANIFESTA:

1.És necessari garantir la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta i el sistema de torn d’Ofici com a instruments primordials i indispensables per a garantir a les persones l’accés i representació davant la Justícia, particularment per als ciutadans i ciutadanes en situació més vulnerable.

2. Per aquesta raó, les Administracions públiques amb competències en la prestació del servei de justícia gratuïta han de considerar de manera adequada als professionals de la Procura que presten aquest servei.

La dignitat d’aquests professionals i la qualitat del servei exigeixen un compromís ferm de tots els poders públics, de manera que les funcions que despleguen com a prestadors d’un servei públic i la seva retribució siguin reconegudes en la forma que mereixen, d’acord amb la transcendència de les funcions que presten a les persones que representen i a la societat en general. En aquest sentit, és necessari garantir la condició d’autoritat dels Procuradors i Procuradores dels Tribunals quan actuïn com a prestadors del servei públic d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici.

3. El ple suport i reconeixement als Procuradors i Procuradores de Catalunya que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici, reivindicant la dignificació de la seva professió en tots els àmbits i aspectes, i molt particularment la millora del servei i de les seves retribucions.

 

4. Reclamar del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya el compromís efectiu de dur a terme un Pla d’actuacions per a garantir la prestació i qualitat del servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici, que ha d’incloure totes aquelles que siguin necessàries per a millorar la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici i, en concret:

• Incrementar els mòduls retributius de les actuacions dels professionals de la Procura que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta per a adequar-los a la realitat del valor que correspon a les actuacions professionals que presten, garantint la seva actualització anual d’acord amb el l’IPC a Catalunya.

• Indemnitzar les actuacions dels professionals de la procura quan han d’actuar a requeriment judicial (art. 21 LAJG), establint els mecanismes perquè siguin reconegudes expressament com a conseqüència del dret a la justícia gratuïta.

• Garantir de manera obligatòria la dotació d’una partida pressupostària anual per part de totes les Administracions públiques responsables de la prestació del servei, així com mantenir el pagament mensual de les liquidacions corresponents als serveis prestats pels professionals de la Procura.

• Reconèixer com a mòdul d’indemnització econòmica les actuacions professionals de la procura per la seva intervenció en la tramitació dels incidents extraordinaris de vulnerabilitat i en els de tercers ocupants.

• Dur a terme les actuacions necessàries per a incloure en el servei d’assistència jurídica gratuïta la representació davant la jurisdicció penal de les persones jurídiques.

• Incloure un mòdul de cobertura de les despeses inherents al procés, que venen finançant els professionals de la procura, com, per exemple: aportació obligatòria de còpies en els processos civils, de família i contenciosos-administratius (arts. 273 i 275 LEC); obtenció copies causa penals i/o efectuar escanejat (arts. 780 i 784 LECrim); locomocions trasllats comissions judicials pràctica diligències.

• Crear un mòdul específic per als procediments regulats a l’empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Plantejar les reformes legislatives necessàries perquè la Procura assumeixi l’execució en els processos de VIDO.

• Instar les reformes necessàries per a articular un sistema que permeti als professionals designats d’ofici a cobrar directament els seus honoraris reconeguts mitjançant l’aprovació de les taxacions de costes.

• Incardinar una solució legislativa sobre la problemàtica de l’abast de l’apoderament de les designes d’ofici (poder general-poder especial).

• Regular i desenvolupar els mecanismes que permetin conciliar la prestació d’aquest servei per part dels professionals de la Procura amb la seva vida personal i familiar.

• Subvencionar els cursos de formació als professionals de la Procura que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta i torn d’ofici o sol•licitin prestar-ho, que són exigibles d’acord amb la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, la normativa que la desplega, i el Decret 252/1996, del Departament de Justícia.

• Col•laborar en el desenvolupament de l’aplicatiu informàtic de designacions paritàries d’advocat i procurador d’ofici, amb la finalitat d’agilitar els expedients de justícia gratuïta, i en particular de les designacions d’ofici, en les quals constin les majors dades i informació necessaris del procediment judicial, del beneficiari/a de la justícia gratuïta, així com dels professionals designats, amb inclusió dels possibles assenyalaments en vigor.

• Implementar els mitjans adequats de solució de controvèrsies amb la participació dels professionals de la Procura i amb la presència efectiva en el seu desplegament, tramitació i aplicació.

• Plantejar les reformes legislatives necessàries perquè la Procura assumeixi l’execució en els processos de VIDO.

 

5. Oferim la nostra col•laboració institucional més lleial a les Administracions responsables de la prestació del servei per a aconseguir que les reivindicacions indicades es puguin dur a terme amb la participació i col•laboració de la procura de Catalunya.

Barcelona, 25 d’abril de 2023.

Descarregar/veure el document original

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *