MANIFEST INSTITUCIONAL DE LA PROCURA CATALANA EN DEFENSA I SUPORT DELS PROFESSIONALS QUE PRESTEN EL SERVEI DE REPRESENTACIÓ GRATUÏTA I DEL TORN D’OFICI

Descarregar/veure el document original

El Consell dels Il•lustres Col•legis de Procuradors de Catalunya, davant la situació del servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici, com a representant institucional dels Procuradors i Procuradores de Catalunya,

MANIFESTA:

1.És necessari garantir la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta i el sistema de torn d’Ofici com a instruments primordials i indispensables per a garantir a les persones l’accés i representació davant la Justícia, particularment per als ciutadans i ciutadanes en situació més vulnerable.

2. Per aquesta raó, les Administracions públiques amb competències en la prestació del servei de justícia gratuïta han de considerar de manera adequada als professionals de la Procura que presten aquest servei.

La dignitat d’aquests professionals i la qualitat del servei exigeixen un compromís ferm de tots els poders públics, de manera que les funcions que despleguen com a prestadors d’un servei públic i la seva retribució siguin reconegudes en la forma que mereixen, d’acord amb la transcendència de les funcions que presten a les persones que representen i a la societat en general. En aquest sentit, és necessari garantir la condició d’autoritat dels Procuradors i Procuradores dels Tribunals quan actuïn com a prestadors del servei públic d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici.

3. El ple suport i reconeixement als Procuradors i Procuradores de Catalunya que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici, reivindicant la dignificació de la seva professió en tots els àmbits i aspectes, i molt particularment la millora del servei i de les seves retribucions.

 

4. Reclamar del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya el compromís efectiu de dur a terme un Pla d’actuacions per a garantir la prestació i qualitat del servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici, que ha d’incloure totes aquelles que siguin necessàries per a millorar la prestació del servei d’assistència jurídica gratuïta i del torn d’ofici i, en concret:

• Incrementar els mòduls retributius de les actuacions dels professionals de la Procura que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta per a adequar-los a la realitat del valor que correspon a les actuacions professionals que presten, garantint la seva actualització anual d’acord amb el l’IPC a Catalunya.

• Indemnitzar les actuacions dels professionals de la procura quan han d’actuar a requeriment judicial (art. 21 LAJG), establint els mecanismes perquè siguin reconegudes expressament com a conseqüència del dret a la justícia gratuïta.

• Garantir de manera obligatòria la dotació d’una partida pressupostària anual per part de totes les Administracions públiques responsables de la prestació del servei, així com mantenir el pagament mensual de les liquidacions corresponents als serveis prestats pels professionals de la Procura.

• Reconèixer com a mòdul d’indemnització econòmica les actuacions professionals de la procura per la seva intervenció en la tramitació dels incidents extraordinaris de vulnerabilitat i en els de tercers ocupants.

• Dur a terme les actuacions necessàries per a incloure en el servei d’assistència jurídica gratuïta la representació davant la jurisdicció penal de les persones jurídiques.

• Incloure un mòdul de cobertura de les despeses inherents al procés, que venen finançant els professionals de la procura, com, per exemple: aportació obligatòria de còpies en els processos civils, de família i contenciosos-administratius (arts. 273 i 275 LEC); obtenció copies causa penals i/o efectuar escanejat (arts. 780 i 784 LECrim); locomocions trasllats comissions judicials pràctica diligències.

• Crear un mòdul específic per als procediments regulats a l’empara de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de la Generalitat de Catalunya, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. Plantejar les reformes legislatives necessàries perquè la Procura assumeixi l’execució en els processos de VIDO.

• Instar les reformes necessàries per a articular un sistema que permeti als professionals designats d’ofici a cobrar directament els seus honoraris reconeguts mitjançant l’aprovació de les taxacions de costes.

• Incardinar una solució legislativa sobre la problemàtica de l’abast de l’apoderament de les designes d’ofici (poder general-poder especial).

• Regular i desenvolupar els mecanismes que permetin conciliar la prestació d’aquest servei per part dels professionals de la Procura amb la seva vida personal i familiar.

• Subvencionar els cursos de formació als professionals de la Procura que presten el servei d’assistència jurídica gratuïta i torn d’ofici o sol•licitin prestar-ho, que són exigibles d’acord amb la Llei 1/1996, d’assistència jurídica gratuïta, la normativa que la desplega, i el Decret 252/1996, del Departament de Justícia.

• Col•laborar en el desenvolupament de l’aplicatiu informàtic de designacions paritàries d’advocat i procurador d’ofici, amb la finalitat d’agilitar els expedients de justícia gratuïta, i en particular de les designacions d’ofici, en les quals constin les majors dades i informació necessaris del procediment judicial, del beneficiari/a de la justícia gratuïta, així com dels professionals designats, amb inclusió dels possibles assenyalaments en vigor.

• Implementar els mitjans adequats de solució de controvèrsies amb la participació dels professionals de la Procura i amb la presència efectiva en el seu desplegament, tramitació i aplicació.

• Plantejar les reformes legislatives necessàries perquè la Procura assumeixi l’execució en els processos de VIDO.

 

5. Oferim la nostra col•laboració institucional més lleial a les Administracions responsables de la prestació del servei per a aconseguir que les reivindicacions indicades es puguin dur a terme amb la participació i col•laboració de la procura de Catalunya.

Barcelona, 25 d’abril de 2023.

Descarregar/veure el document original

Justícia habilita gairebé 4.000 funcionaris dels jutjats per teletreballar

El Departament de Justícia està habilitant els funcionaris dels jutjats amb eines informàtiques que facin possible el teletreball i no s’hagin de desplaçar als seus llocs de treball davant de possibles rebrots de la COVID-19. El lletrat de l’Administració de justícia serà qui autoritzarà el teletreball en funció de l’organització i de la situació.

850 portàtils

Uns 850 funcionaris de l’Administració de justícia passaran de tenir un ordinador de sobretaula a un equip portàtil que els permetrà treballar de forma presencial o remota. Els aparells seran per a gestors i tramitadors de les jurisdiccions mercantil, social, de família i contenciosa administrativa. Els auxilis judicials no disposaran de portàtil perquè l’activitat que desenvolupen és presencial.

Un centenar dels portàtils es destinaran als jutjats que assumeixen funcions de registre civil a Catalunya. No se’n lliuraran al Registre Civil Únic de Barcelona perquè, en aquest cas, la instal·lació informàtica és propietat i responsabilitat del Ministerio de Justicia.

Accés des de casa

D’altra banda, 3.000 funcionaris podran teletreballar des de casa amb els seus ordinadors privats a partir de setembre. El Departament de Justícia habilitarà l’accés per Internet als programes de l’e-justícia.cat, amb totes les mesures de seguretat i garanties processals.

La jurisdicció penal queda fora del projecte en aquest moment, ja que no està connectada a l’e-justícia.cat; és a dir, els seus expedients són en paper i, per tant, la majoria de l’activitat que s’hi desenvolupa es presencial.

La inversió del Departament és de 370.000 euros, dels quals 170.000 corresponen als portàtils i 200.000 a l’habilitació dels aparells domèstics.

Calendari

El Departament ja ha lliurat 416 portàtils a professionals de les jurisdiccions mercantil i social. La resta -434- es lliuraran al setembre a les jurisdiccions de família i contenciosa administrativa i també als registres civils.

El lliurament dels portàtils prioritza jurisdiccions amb major volum d’assumptes i d’activitat, com són els jutjats mercantils i els socials de tot el territori. Al setembre començarà l’habilitació de l’accés dels ordinadors domèstics per a 3.000 funcionaris amb els mateixos criteris de volum d’assumptes i d’activitat.

5.650 funcionaris connectats, un 64,2 %

El Departament de Justícia ja destina des de fa anys 1.800 portàtils a jutges i magistrats, fiscals, lletrats i metges forenses de Catalunya, cosa que els ha permès seguir treballant durant la pandèmia.

A l’octubre, un cop finalitzi la implantació, un total de 5.650 treballadors de l’àmbit de l’Administració de justícia a Catalunya estaran preparats per teletreballar, el 64,2 % de tot el personal.

Font: Departament de Justícia

Millores en l’assistència jurídica gratuïta

El Departament de Justícia, el Consell de l’Advocacia i el Consell de Procuradors acorden millores en l’assistència jurídica gratuïta.

El President del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Àngel Quemada, ha signat avui un document de compromisos de millora de l’assistència gratuïta amb la consellera de Justícia, Ester Capella, i el president de l’Il·lustre Consell de l’Advocacia Catalana, Manel Albiac.

Amb aquest document, les parts acorden que el Departament de Justícia augmentarà en un 1,5 % els imports que reben els advocats i procuradors per les actuacions en assistència judicial gratuïta. L’increment serà efectiu a partir de l’1 de gener de 2021. Aquestes retribucions estaven congelades des del 2017.

Les principals actuacions de la justícia gratuïta són assistències al detingut, procediments abreujats, judicis ràpids, judicis verbals, procediments contenciosos de família i serveis de guàrdia. Cada professional cobra de mitjana uns 380 euros per cas.

Implantació de l’expedient electrònic

El document signat, d’altra banda, també estableix que tots els col·legis d’advocats hauran d’implantar l’expedient electrònic abans de l’1 de setembre de 2020. És a dir: hauran d’enviar a través d’una aplicació electrònica els documents i les sol·licituds de defensa gratuïta a les comissions d’assistència jurídica, que són els òrgans que reconeixen o deneguen l’accés al servei per a cada cas.

Ús del català

A partir del document firmat, els col·legis també es comprometen a garantir que els advocats i procuradors atenguin i actuïn en català si així ho ha escollit el ciutadà que accedeix al servei. De la mateixa manera, el Departament de Justícia aplicarà un complement econòmic de 15,2 euros per la presentació en llengua catalana d’escrits iniciadors de procediments.

L’opinió de la ciutadania

El text també preveu la posada en marxa de mecanismes de control i mesurament de la qualitat en la prestació del servei, com ara enquestes o altres eines sistemàtiques que permetin al Departament de Justícia conèixer l’opinió de la ciutadania sobre el servei rebut pels professionals de l’assistència jurídica gratuïta.

Font: Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

Nova col·legiada

El passat 15 de novembre a les 13h va tenir lloc l’acte de Jurament com a Procuradora dels Tribunals de la Sra. Ariadna Tarragó Carmona a la Sala de Vistes de la Secció 4a. de l’Excma. Audiència Provincial de Tarragona.

Nova col·legiada

El passat 11 d’octubre va tenir lloc l’acte de Jurament com a Procuradora dels Tribunals de la Sra. Nicole Jazmín Rodríguez Silva, a la Sala de Vistes de la Secció 4a. de l’Excma. Audiència Provincial de Tarragona.

Eleccions a la Comissió Permanent

Ahir, dia 26 de setembre, es van celebrar eleccions a la Comissió Permanent del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya. Els resultats d’aquestes eleccions van ser els següents:

  • President: Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas – Degà del ICP de Barcelona
  • Vice- President: Sr. Gerard Pascual Vallés – Degà del ICP de Tarragona
  • Vice- Secretària: Sra. Belen Gurruchaga Olave – Degana del ICP de Terrassa
  • Vice- Tresorera: Sra. Eva Mª García Fernández – Degana del ICP de Girona

Continuen en els seus càrrecs el Tresorer, Sr. Ricard Balart Altés, Degà del ICP de Tortosa i la Secretària General, Sra. Mª Pilar Mampel Tusell, ex Degana del ICP de Terrassa.

 

El Consell participa en l’ofrena floral a Rafael Casanova

El Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya va participar, per tercer any consecutiu, en l’ofrena floral al Monument de Rafael Casanova que se celebra anualment cada 11 de Setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya.

Aquest acte institucional estava obert a tots els procuradors de Catalunya que desitgessin participar.

Presa de possessió dels nous membres del Consell

El darrer dilluns dia 22 van prendre possessió els nous membres del Consell, com a resultat dels canvis de càrrecs en les Juntes de Govern dels Col·legis de Barcelona, Girona, Lleida, Manresa i Terrassa. Els nous membres són:

Sr. JAUME ASO ROCA – Col·legi de Barcelona

Sra. CARME CARARACH GOMAR- Col·legi de Barcelona

Sr. JORDI DAURA RAMON – Col·legi de Lleida

Sra. BELEN GURRUCHAGA OLAVE – Col·legi de Terrassa

Sra. MACARENA OLLE CORBELLA- Col·legi de Lleida

Sr. ÁNGEL QUEMADA CUATRECASAS – Col·legi de Barcelona

Sra. ELSA RIBERA SIERRA – Col·legi de Manresa

Sra. Mª DEL MAR RUÍZ RUSCADELLA – Col·legi de Girona

Dins del mateix Ple, es va aprovar al convocatòria d’eleccions per a cobrir les vacants de President, VicePresident, ViceSecretari i ViceTresorer de la Permanent del Consell, que es celebraran el proper dia 26 de setembre.

Seminari del CEP dedicat a instruments de l’execució alternatius a la subhasta

El darrer dijous 13 de juny va tenir lloc l’últim Seminari Procura al Dia del curs 2018-2019. Sota el títol “Instruments de l’execució alternatius a la subhasta: l’administració de béns i la venda de béns per mitjà d’entitat especialitzada”, la sessió va anar a càrrec de Rafael Huerta García, lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat Mercantil 7 de Barcelona, i de Mayte Rodriguez García, directora del Departament Jurídic del Portal de subhastes del Consejo General de Procuradores de España.

Els ponents, des dels seus respectius rols d’operadors jurídics, van oferir una visió pràctica del funcionament del sistema de subhasta judicial i alhora van tractar aquell en el que intervé una entitat especialitzada, tant en l’àmbit civil i concursal. En particular, van posar de relleu el valor afegit de la participació dels col·legis de procuradors, en la seva condició d’entitats especialitzades, i els avantatges que se’n deriven pel que fa a la rapidesa, flexibilitat i eficàcia en els resultats.

Font ICPB: https://www.icpb.es/noticias.php?id_noticia=726&id_menu=233

Ángel Quemada Cuatrecasas, nou degà del Col·legi de Procuradors de Barcelona

La nova Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona està encapçalada per Ángel Quemada Cuatrecasas, que és el nou degà de la institució en substitució d’Ignacio López Chocarro, que ha estat en el càrrec durant vuit anys. Ángel Quemada, que exerceix com a procurador des de 1992 i que ja era vocal en l’anterior Junta, liderava l’única candidatura completa presentada a les eleccions col·legials celebrades el darrer 6 de juny, on es va sotmetre a votació el càrrec de Vocal de Cultura i Comunicació: el membre de l’equip del nou degà, Carlos Molina, va obtenir el suport del 85’8% dels electorsamb una participació del 48,54% del cens electoral.

Procuradors CAT

Photo: Ricard Badia

Els dotze membres de la nova Junta de Govern van prendre possessió ahir dels seus càrrecs en un acte celebrat al Palau de Justícia, i al que van assistir el president del Consejo General de Procuradores de España,Juan Carlos Estévez, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Mª Barrientos, i el secretari de la Sala de Govern, Jaume Illa, on van expressar la seva voluntat de millorar la qualitat de servei del justiciable i de convertir el procurador en un operador jurídic de referència. Així, aspiren a què la procura assumeixi noves competències en matèria d’execució civil per consolidar la seva tasca de col·laboració amb l’Administració de Justícia i aposten per aprofundir en el procés de transformació digital, que el Col·legi barceloní lidera a tot Espanya.

Amb Ángel Quemada com a degà, la nova Junta de Govern, que és de caràcter paritari, comptarà amb un total de sis procuradors i sis procuradores, que són Adriana Flores (Vicedegana), Carme Cararach (Secretària General), Ramón Feixó (Vicesecretari), Pol Sans (Tresorer), Juncal Gil (Vocal Primer), Jaume Aso (Vocal Segon), Jesús Sanz (Vocal Tercer), Montserrat Montal (Vocal Quart), Margarita Ribas (Vocal Cinquè), Natividad Pérez (Vocal responsable de Deontologia) i Carlos Molina (Vocal de Cultura i Comunicació).

El nou govern col·legial, que ha estat escollit per als propers quatre anys, compta amb cinc membres que ja formaven part de l’anterior Junta. Així, a més d’Ángel Quemada, també tenien càrrecs col·legials Adriana Flores, Ramón Feixó, Carme Cararach i Montserrat Montal.

Nova Junta de Govern del Col·legi de Procuradors de Barcelona

Degà: Ángel Quemada Cuatrecasas
Vicedegana: Adriana Flores Romeu
Secretària General: Carme Cararach Gomar
Vicesecretari: Ramón Feixó Fernández-Vega
Tresorer: Pol Sans Ramírez
Vocal responsable de Deontologia: Natividad Pérez García
Vocal de Cultura i Comunicació: Carlos Molina Blanchar
Vocal Primer: Juncal Gil Carnicero
Vocal Segon: Jaume Aso Roca
Vocal Tercer: Jesús Sanz López
Vocal Quart: Montserrat Montal Gibert
Vocal Cinquè: Margarita Ribas Iglesias

Font: Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya